Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 1
Đội ngũ cán bộ
Thực địa Địa lý tự nhiên - Chinh phục Fansipan
Khoa Địa lý 40 năm xây dựng và phát triển
Đà Nẵng - Thành phố đáng sống
slideshow

27/04/2015 | 23:7

Cử nhân Khoa học Địa lý có 2 ngành: Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành: Địa lý tài nguyên – môi trường) và Địa lý học (Chuyên ngành: Địa lý Du lịch). Sinh viên tốt nghiệp có thể làm những công việc có liên quan đến lĩnh vực địa lý tại các cơ sở phù hợp với chuyên môn đào tạo trong cả nước, đảm nhận công việc trong các lĩnh vực tổ chức và quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên, xây dựng và quản lý các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn và đô thị.

Cử nhân Khoa học Địa lý phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1. VỀ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC

Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tác phong mẫu mực.

- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào nghề nghiệp sau này. Tham gia tích cực các hoạt động chính trị - xã hội, các lớp học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng do đơn vị, cơ quan và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức. Tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh các điều lệ, nghị quyết của các tổ chức chính trị - xã hội chủ chốt. Hoàn thành các nhiệm vụ do đơn vị, cơ quan và các tổ chức chính trị - xã hội phân công. Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc sống;

- Thể hiện hành vi, thái độ thận trọng trước những sự kiện chính trị, xã hội nhạy cảm. Luôn đứng về lẽ phải, bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ và phê phán cái sai, cái bảo thủ, lạc hậu, đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong đơn vị, cơ quan, trong cộng đồng địa phương và trong xã hội. Nắm được các điều khoản trong hiến pháp, các luật liên quan trực tiếp đến quyền hạn, nghĩa vụ của người công dân. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một công dân đối với sự phát triển của đất nước. Hiểu được việc học tập và tu dưỡng bản thân của sinh viên hiện nay là sự thể hiện trách nhiệm công dân và trách nhiệm của một CBVC tương lai.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, quy chế của nhà trường. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân; Có ý thức tổ chức kỉ luật, ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung. Luôn học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thiện bản thân để đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn xã hội. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc. Đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong cuộc sống và trong học tập. Sống lành mạnh, văn minh, giản dị, khiêm tốn và khoan dung; Tận tuỵ, có trách nhiệm với công việc được giao; Trung thực trong học tập và trong báo cáo kết quả các công việc được giao; Bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã, lịch sự, thân thiện với mọi người… Sống hòa đồng, hợp tác, quan tâm, giúp đỡ bạn bè cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp; Chia sẻ, giúp đỡ với những người hoạn nạn, khó khăn trong cuộc sống và trong học tập; Tâm huyết với nghề thể hiện qua ý thức học tập và rèn luyện không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn. Có ý thức giữ gìn danh dự, hoàn thiện nhân cách.

2. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC

Về kiến thức chung

• Có kiến thức cơ bản về khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

• Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng, rèn luyện thể chất; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.

• Có trình độ ngoại ngữ và tin học tương đương trình độ B.

Về kiến thức chuyên môn

- Có kiến thức cơ bản, toàn diện và có hệ thống về khoa học địa lý, đáp ứng tốt yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp và tiếp tục học lên các bậc học cao hơn.

·        Những kiến thức cơ sở của ngành (cơ sở địa lý tự nhiên, cơ sở địa lý kinh tế - xã hội, địa mạo, thủy văn, khí hậu, thổ nhưỡng, địa sinh vật, cảnh quan, địa lý Việt Nam, địa lý thế giới, trắc địa, bản đồ, GIS, viễn thám …).

·        Kiến thức chuyên ngành về quy luật thành tạo, và phát triển của các hợp phần của tự nhiên; các dạng tài nguyên môi trường; quan điểm hội nhập và phát triển bền vững; kiến thức cơ bản về tài nguyên và môi trường; kiến thức về quản l‎ý môi trường, bảo vệ và sử dụng hợp l‎ý tài nguyên; các đặc điểm phân bố và sử dụng các dạng tài nguyên; Quy luật phân bố dân cư và di dân, đặc điểm và sự phân hóa lãnh thổ của các ngành kinh tế, kinh tế vùng và tổ chức lãnh thổ sản xuất. Hiểu các quy luật phát triển và tác động lẫn nhau của các địa quyền; sự phân bố và diễn biến các dạng tài nguyên; Phân tích, đánh giá được thực trạng, kinh tế môi trường; đề xuất giải pháp bảo vệ. Hiểu đúng đắn mối quan hệ giữa tự nhiên và kinh tế, giữa con người với môi trường và sự phát triển bền vững.

·        Kiến thức chuyên ngành về Hệ thống lãnh thổ nghỉ ngơi du lịch; Phát hiện quy trình hình thành phát triển và phân bố của địa lý du lịch.…; Liên kết về mặt không gian của các đối tượng du lịch, các cơ sở phục vụ có liên quan, để khai thác những lợi thế cho hoạt động du lịch đạt kết quả cao.

- Nắm được lý luận dạy học cơ bản, tiếp cận được các phương pháp dạy học hiện đại.

3. YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG

- Có khả năng nghiên cứu các vấn đề về địa lý học. Có kỹ năng giải thích được các hiện tượng địa lý tự nhiên, các quá trình kinh tế - xã hội

·        Có kỹ năng vận dụng kiến thức về địa lý, biết phân tích và xây dựng bản đồ, lược đồ, biểu đồ, sơ đồ...; biết sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu truyền thống, hiện đại, tổng hợp và chuyên ngành.

·        Có khả năng quản lý lĩnh vực tài nguyên - môi trường, lập báo cáo đánh giá, lập phương án quy hoạch và tổ chức lãnh thổ.

·        Trình bày, tư vấn, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực địa lý, tài nguyên - môi trường.

·        Kỹ năng sử dụng và ứng dụng các công cụ nghiên cứu địa lý (bản đồ, viễn thám, GIS, các phần mềm tin học chuyên dụng trong khoa học xã hội) để phân tích, đánh giá và xử lý‎ các vấn đề môi trường và kinh tế xã hội;

·        Có khả năng tư duy không gian và tư duy hệ thống trong quá trình quan sát

- Có kỹ năng sư phạm, khả năng vận dụng những hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp vào việc dạy học địa lý ở các trường trung học phổ thông

- Kỹ năng làm việc cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác giải quyết vấn đề.

·        Có năng lực học tập suốt đời, làm việc độc lập và làm việc hợp tác theo nhóm, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên các bậc cao hơn

·        Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo và nghiêm túc, nhạy cảm, có khả năng nắm bắt tâm lý con người

·        Có kỹ năng triển khai các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực địa lý tự nhiên, địa lý kinh tế - xã hội.

- Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học

·        Ý thức được vai trò của NCKH trong việc phát triển năng lực nghề nghiệp

·        Nắm vững các phương pháp nghiên cứu và ứng dụng thành quả nghiên cứu khoa học vào lĩnh vực chuyên môn địa lý.

·        Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu ở một số chuyên ngành địa lý và khoa học GD.

4. YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ

- Năng động, nhiệt tình, có tinh thần hợp tác và có trách nhiệm trong công việc;

- Có đạo đức nghề nghiệp; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật cao; có tác phong phù hợp với cơ chế đời sống công nghiệp, hiện đại và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo tổ hoặc nhóm.

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong phù hợp với chuẩn xã hội và pháp luật, tận tụy trong công việc.

- Có phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp và xã hội.

- Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân, sẵn sàng hợp tác với cộng đồng.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP

·        Có thể làm những công việc có liên quan đến lĩnh vực địa lý tại các cơ sở phù hợp với chuyên môn đào tạo trong cả nước, đảm nhận công việc trong các lĩnh vực tổ chức và quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên, xây dựng và quản lý các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn và đô thị.

·        Có thể làm công tác giảng dạy địa lý tại các trường phổ thông, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình độ, năng lực và được bổ sung thêm kiến thức về nghiệp vụ sư phạm.

·        Có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm khí tượng thủy văn, địa chính, khoa học xã hội và nhân văn, viện nghiên cứu địa lý‎.

·        Có thể làm chuyên viên và quản lý tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với chuyên môn.

·        Là cán bộ quản lý Nhà nước về Văn hóa – Thể thao – Du lịch từ Trung ương đến địa phương, các đơn vị doanh nghiệp du lịch, lữ hành thuộc các thành phần kinh tế; Là cán bộ chuyên trách tại các ban ngành thuộc Bộ Tài nguyên - Môi trường; Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bộ Kế hoạch - Đầu tư; Ban quản lý các KCN, Ban Dân tộc Miền núi,…

·        Là chuyên viên thuộc các dự án phát triển, dự án liên ngành của các tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, các công ty, doanh nghiệp kinh tế, xã hội thuộc các lĩnh vực đánh giá chất lượng môi trường, quản l‎ý môi trường, giáo dục, sử dụng hợp l‎ý và bảo vệ môi trường;

KHẢ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG

·        Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực địa lý ở trong và ngoài nước.

·        Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu địa lý học ở các cấp khác nhau.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU, CHUẨN QUỐC TẾ THAM KHẢO

Chương trình khung các ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chương trình đào tạo của các trường đại học khác.

Văn bản hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Cử nhân Địa lý thuộc trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng cần phải đáp ứng thêm yêu cầu sau đây:

a) Có đủ sức khoẻ để có thể hoàn thành tốt mọi nhiêm vụ. Không bị các bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội như lao, phong, tâm thần v…v…

b) Không nghiện ma tuý và các chất hướng thần khác.

c) Có ngoại hình bình thường, không có dị tật có thể gây ảnh hưởng đến công tác (nếu giảng dạy).

 

d) Không bị điếc hoặc nói lắp có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ (nếu giảng dạy).

Tin khác

Chủ nhật, 12/04/2015 rss.png
Videos

 •    Khoa Địa lý - Trường ĐH Sư phạm
  1:09

  Khoa Địa lý - Trường ĐH Sư phạm

 • GIS-IDEAS 2014
  04:20

  GIS-IDEAS 2014

Khoa Địa lý, Tòa nhà B1 - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: (84) - 511 - 3733290 Email: khoadialy@dce.udn.vn
Website: www.geo.ued.udn.vn

Designed by VuongNguyen